Fisterra (Bidu u Tmiem tal-Vjaġġ) / Fisterra (Principio e fin da viaxe). Un poema do maltés Stephen Cachia


(Fotografía realizada con dispositivo móbil. Premer na imaxe para agrandar o tamaño)
Nesta anotación xa narrei a recente viaxe do poeta Stephen Cachia e seu pai á Costa da Morte e o seu encontro co poeta fisterrán Alexandre Nerium, quen desde hai anos anda a compilar textos poéticos sobre Fisterra e o seu cabo. Aquel día Alexandre Nerium solicitoulle e Stephen Cachia un poema inédito e o poeta maltés comprometeuse a escribir os versos coa experiencia vivida nesa xornada. E así o fixo, no acougo da súa propia terra rematou estes versos que principiou a perpetrar aquela mesma noite coas imaxes aínda frescas nas retinas e na memoria. Fíxonos chegar unha versión trilingüe: o orixinal maltés, en inglés (que tamén é lingua oficial en Malta e con maior prestixio social) e en español, pois Stephen Cachia aprendeu o castelán para poder ler a Federico García Lorca na súa lingua, porta do que ten traducido varios textos ao maltés. Eu propio, a partir da versión española, na que fixen unhas pequenas correccións (algunha palabra ou concordancia e pouco máis) elaborei tamén a versión galega.
Fisterra (Bidu u Tmiem tal-Vjaġġ)
(Lil Miro Villar u Alexandre Nerium,
Żewg poeti Galizjani li jixgħelu il-fanali tal-poeżija
fil-lejl skur tal-Costa da Morte.)
Kewkba kewkba fejn hi l-benniena tiegħek?
Qalb ix-xbieki mtertqa u l-blat tas-solitudni
jokrob il-vendaval bil-mużika tiegħu tat-tempesti
u jħabbar il-wasla tal-Appostlu Mejjet f’arzella ġeblija.
Kewkba kewkba fejn hi l-benniena tiegħek?
Qalb irħula fqajra jiggranfaw ma’ rdumijiet u rias,
tibda u tintemm il-mixja tal-Appostlu
fl-aħħar vjaġġ tiegħu bejn widien minsija.
Tifkiriet imċajpra qalb bajjiet vjola u Madonni tas-sajjieda,
wegħdiet u suppliki taħt sema tal-azzar.
U dawl kbir fis-sema iħabbar it-tmiem,
Għalhekk meta jasal l-aħħar tal-vjaġġ
f’Fisterra, jinxtegħlu l-fanali fuq l-irdumijiet
u hekk kif ix-xwieni jħallu d-Dinja l-Qadima
nisa u xjuħ jitilgħu mal-qċaċet fuq il-baħar
biex jaraw l-aħħar dellijiet tal-Maħbub tagħhom
qabel ma jgħib wara t-truf tax-xefaq.
Iżda meta d-dmugħ tas-sema
Idawwrek bin-niket immens tiegħu
ftakar dejjem li Fisterra m’hijiex biss it-tmiem
imma tista´ tkun ukoll il-bidu.
Art u mixja ġdida.
Il-ħajja taf trodd mewt kif ukoll ħajja.
Kewkba kewkba fejn hi l-benniena tiegħek?
Stephen Cachia
Fisterra (Start and End of the Journey)
(dedicated to the poets Miro Villar and Alexandre Nerium
who light the lighthouses of poetry in the dark night of the Costa da Morte)
Star oh star, where lies your cradle?
Among the torn fishing nets and the rocks of solitude
Cries the vendaval (1) with his music of tempests,
Heralding the coming of the Dead Apostle in a stone shell (2).
Star oh star where lies your cradle?
Among poor villages hanging on to cliffs and rias (3),
Starts and ends the Apostle’s final journey,
through forgotten valleys he walks.
Misty memories of purple bays and fishermen’s Holy Virgins,
prayers and promises under a sky of steel
where a great light announces the end.
That is why when the end of the journey is near,
the lighthouses are lit in Fisterra (4)
and when the ships are leaving the Old World
the women and the elderly climb up to the peaks on the ocean
to see the last shadows of their Loved one
before he disappears beyond the horizon.
but heed this: when heaven’s tears
cover you with their immense desolation
never forget that Fisterra is not only the end
but can also be a beginning.
of a new life, a new journey.
Life gives out death and life in equal measures.
Star oh star, where lies your cradle?
Stephen Cachia
31st March 2016
Notes:
(1) The vendaval is the name of a strong wind.
(2) Legend says that the dead body of the Apostle St.James was placed in a stone-boat in Palestine and arrived in Northwestern Spain where it was eventually laid to rest in Santiago de Compostela in a “field of stars – Campo Stellae” (Santiago de Compostela literally means Saint James of the Field of Stars).
(3) Rias are wide deltas surrounded by hills which are typical of Galicia in Northwestern Spain.
(4) Fisterra is the name of a tiny village in Galicia, site of numerous shipwrecks and lighthouses, its name comes from the Latin Finis Terra, literally Land’s End, where the Old World ends at the Atlantic Ocean.
Fisterra (Principio e fin da viaxe)
(Para Miro Villar e Alexandre Nerium,
dous poetas galegos que acenden os faros da poesía
na noite escura da Costa da Morte)
Estrela, estrela, onde está o teu berce?
Entre as redes rotas dos corazóns e as rochas da soidade
chora o vendaval coa súa música de temporais
anunciando a chegada do Apóstolo Morto nunha cuncha de pedra.
Estrela, estrela, onde está o teu berce?
En pobres aldeas agachadas en acantilados e rías,
empeza e remata a derradeira viaxe do Apóstolo
entre vales esquecidos.
Lembranzas neboentas de praias purpúreas e Virxes dos pescadores,
oracións e peticións baixo un ceo de aceiro.
E unha gran luz anunciando o remate da viaxe.
E así, cando vai finalizar a viaxe,
en Fisterra acenden os faros
e cando os barcos deixan o vello mundo
mulleres e anciáns soben aos acantilados
para ver a última sombra do seu Amado
antes de que desapareza detrás do horizonte.
Pero cando as bágoas do ceo
te cobren coa súa inmensa desolación
non esquezas nunca que Fisterra non é só o remate
pois pode ser tamén o principio da viaxe.
A vida sabe entregar tanto a vida como a morte.
Estrela, estrela, onde está o teu berce?
Stephen Cachia
(31 de marzo 2016)
Fisterra (Principio y fin del viaje)
(Para Miro Villar y Alexandre Nerium,
dos poetas gallegos que encienden los faros de la poesía
en la noche oscura de la Costa da Morte)
Estrella, estrella, ¿dónde está tu cuna?
Entre las redes rotas de los corazones y las rocas de la soledad
llora el vendaval con su música de temporales
anunciando la llegada del Apóstol Muerto en una concha de piedra.
Estrella, estrella, ¿dónde está tu cuna?
En pobres aldeas escondidas en acantilados y rías,
empieza y termina el último viaje del Apóstol
entre valles olvidados.
Recuerdos nebulosos de playas purpúreas y Vírgenes de los pescadores,
oraciones y peticiones bajo un cielo de acero.
Y una gran luz anunciando el término del viaje.
De esta manera, cuando se va acabar el viaje,
en Fisterra encienden los faros
y cuando los barcos dejan el viejo mundo
mujeres y ancianos suben a los acantilados
para ver la última sombra de su Amado
antes de que desaparezca detrás del horizonte.
Pero cuando las lágrimas del cielo
te cubren con su inmensa desolación
no olvides nunca que Fisterra no es solo el término
pues puede ser también el principio del viaje.
La vida sabe entregar tanto la vida como la muerte.
Estrella, estrella, ¿dónde está tu cuna?
Stephen Cachia
(31 de marzo 2016)

Esta entrada foi publicada en Lingua, Poesía, Roteiros, Versións ou traducións. Garda a ligazón permanente.